Základní škola a Mateřská škola Janová

O NAŠÍ ZŠ a MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANOVÁ

Počátky školství v Janové se datují kolem roku 1843.  První škola v Janové byla na chalupě č. p. 15 a poté se vyučovalo v obecní sýpce za vesnicí. Stavení č. p. 58, kde se škola dnešního dne nachází, sloužilo jako škola od roku 1875. V roce 1979 byla dvoutřídní Základní škola pro 1. - 4. ročník v Janové uzavřena a děti přešly na Vsetín (v této době byla Janová místní částí Vsetína). Budova školy sloužila ke komerčním účelům a postupně začala chátrat.

Po získání samostatnosti obce v roce 1992 bylo rozhodnuto, že se budova č. p. 58 stane opět sídlem základní školy. Provedla se rekonstrukce celé budovy a náklady činily 2 138 616,- Kč. Škola byla slavnostně otevřena jako jednotřídka pro žáky 1. a 2. ročníku ve školním roce 1992/3. V dalším roce zde již byla dvoutřídní škola pro žáky 1. - 4. ročníku.  Ve škole byla rovněž zřízena školní družina a jídelna.

Ve škole se od roku 1873 vystřídalo šestnáct ředitelů. Mezi nejdéle působící ředitele na zdejší škole patřil Josef Zelinka /33 let/ a Miroslav Schaedlbauer /23 let/. V současné době je ředitelem Mgr. Michal Lucbauer, který nastoupil do funkce ředitele ZŠ a MŠ Janová ve školním roce 2011/12.

Nyní je ZŠ Janová neúplná málotřídní škola pro první až pátý ročník. Většinou spojujeme první a druhý ročník do jedné učebny, třetí, čtvrtý a pátý ročník do druhé. Kapacita naší školy je 60 žáků. Součástí školy jako právního subjektu je od roku 2002 i mateřská škola, umístěná v budově obecního úřadu. Má kapacitu 24 dětí. V letošním školním roce je v ZŠ zapsáno 16 žáků, v MŠ 24 žáků.

Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. Vychází z finančních možností školy. Za školou je nově vybudované dětské hřiště, máme také k dispozici sportovní halu. Jedna z učeben je vybavena počítači, které jsou financovány z  projektu EU - peníze školám. V plánu máme také zakoupení interaktivní tabule. Obecní úřad podal žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken v budově školy. Pokud bude žádost schválena, měly by být uvedené práce provedeny ještě v letošním roce.

Žáci mají k dispozici také knihovnu zásobenou mnoha zajímavými tituly. V každé třídě je odpočinkový kout. Chodby školy jsou vyzdobeny výtvarnými díly žáků. Nechybí zde ani diplomy a fotografie, které dokumentují úspěšnou reprezentaci školy a obce našimi žáky na řadě soutěží.

Účastníme se soutěží se sportovním, přírodovědným nebo uměleckým zaměřením. Například v soutěži Karlovský pohár v běhu na lyžích obsadili naši žáci 1. a 3. místo. V ekologické soutěži Poznej a chraň, obsadila družstva žáků 1. a 2. místo. Nejúspěšnější byl loňský rok pro hlídku mladých zdravotníků, kteří zvítězili v okresním i krajském kole a v republikovém finále obsadili 4. místo. Dále se žáci zúčastňují soutěží ve zpěvu lidových písní, např. Vsetínský slavíček, výtvarných soutěží pořádaných Alcedem a jinými organizacemi nebo matematické soutěže Klokánek.

VE  školním roce 2011/2013  jsme pro děti uspořádali předplavecký výcvik, podzimní dvoudenní pobyt v přírodě - Expedici Kusalíno a třídenní lyžařskou školičku na Vsackém Cábu.

Rodinné prostředí naší školy umožňuje více zohledňovat potřeby žáků. Spojené ročníky nám umožňují využívat efektní formy výuky. Výuka anglického jazyka začíná už v prvním ročníku a navazuje tak na znalosti získané hravou formou v mateřské škole. Spojení různých věkových skupin se mnohdy osvědčuje jako výhoda, kdy starší předávají své zkušenosti mladším žákům. Ve výtvarné výchově, pracovní činnosti a tělesné výchově jsme nuceni žáky na výuku spojovat a hledat tak co nejschůdnější cesty, aby nebyla narušena kvalita výuky.

 

V Janové se rodiče zajímají o činnost školy, ale snaží se všem dětem v obci rovněž zpestřit kulturní a společenský život. To například dokazuje aktivní činnost Sdružení janovských rodičů s řadou vydařených akcí. Proběhla zde Janovská superstar, Svatomartinská vycházka, Pohádkový les, Vánoční jarmark, Karneval… Rodiče s dětmi pravidelně cvičí v nové hale.  Na některých akcích se sdružením rodičů spolupracuje i škola.

Škola rovněž spolupracuje s obecním úřadem. Přispívá články o činnosti a pracemi žáků do zpravodaje obce Janovské listy. Děti školy i školky prezentují svoji výtvarnou tvorbu na vývěsce u obecního úřadu, podílí se kulturním vystoupením při Vítání občánků, Dni matek, aj.

Úzká spolupráce školy a školky se projevuje především při pořádání akcí, jako je například Drakiáda, Návštěva předškoláků ve škole, pořádání společných divadelních představení a další. Škola také letos nabízí dětem vyžití v zájmových kroužcích. V nabídce je přírodovědný kroužek Tomíci, kroužek mladých zdravotníků nebo kroužek pro předškoláky Šikulka. V rámci školní družiny pořádáme počítačový kroužek a základy hry na zobcovou flétnu. Mezi další aktivity patří i tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi, pořádané například před Vánoci a při jiných příležitostech.

 Zaměřujeme se na poznávání kulturních tradic a zvyků Valašska. Žáci se seznamují se způsobem života v různých časových obdobích, ale i v současnosti. Zároveň poznávají blízké i vzdálenější okolí školy, učí se poznávat a chránit přírodní bohatství našeho kraje. K tomu slouží dlouhodobé projekty, které každoročně zpracováváme.

Náš ŠVP vychází z věkové skladby dětí navštěvujících naši školu a ze specifických podmínek málotřídní školy, kde jsou v jedné učebně vyučováni žáci dvou nebo tří ročníků. Vyšší požadavky jsou kladeny na přípravu učitele na vyučování, při kterém musí zvládnout velké množství učiva podle RVP a zároveň naplňovat nové způsoby práce podle ŠVP. Přesto se snažíme, aby práce v naší málotřídní škole přinesla žákům, pedagogům i rodičům jen pozitivní výsledky. Pro žáky zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné nebo nadané je škola připravena vytvořit individuální vzdělávací plán a tyto žáky integrovat.

 

 

 
Děkujeme za vaši návštěvu...